V/v hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018

Thứ ba - 03/04/2018 20:45
UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 
Số: 1966/SGD&ĐT-CTTT
V/v hướng dẫn đăng ký thi đua,              khen thưởng năm học 2017-2018
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
            Nghệ An, ngày 29  tháng 9 năm 2017

  Kính gửi:
          - Các phòng ban cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo;
          - Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã;
          - Các đơn vị trực thuộc Sở.
 
 Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 như sau:
1. Yêu cầu:
Việc xét tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng phải căn cứ vào phong trào thi đua và kết quả đạt được. Mọi tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua (trừ các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, đột xuất được Hội đồng Thi đua, Khen thưởng đề nghị).
Việc đăng ký thi đua của các tập thể, cá nhân trong Ngành được thực hiện từ đầu năm học sau khi đã thảo luận và thống nhất tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức của đơn vị.
Để việc xét, trình các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cuối năm học đảm bảo nguyên tắc bầu chọn được những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xứng đáng, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các tiêu chuẩn theo Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT, Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh Nghệ An và các văn bản hướng dẫn của Sở, đồng thời căn cứ vào thành tích đạt được trong năm học và các năm học trước để đăng ký các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng phù hợp, theo đúng quy định.
          2. Nội dung, hình thức đăng ký
          Các phòng ban cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc Sở có Tờ trình theo mẫu số 01 kèm theo bản đăng ký thi đua theo mẫu số 02.
          Các phòng giáo dục và đào tạo có Tờ trình (theo mẫu 01) kèm theo bản đăng ký thi đua theo mẫu số 03 (về tuyến trình hồ sơ xem xét thi đua của các Phòng GD&ĐT sẽ có hướng dẫn vào cuối năm học).
3. Thời hạn đăng ký
Các đơn vị tổ chức đăng ký và gửi bản đăng ký thi đua về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính trị, tư tưởng) trước ngày 25/10/2017.
Hết thời hạn trên, các tập thể, cá nhân chưa gửi đăng ký coi như không đăng ký thi đua và sẽ không được xét thi đua cuối năm theo quy định. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành.
4. Những điểm cần lưu ý khi đăng ký thi đua  
Khi tổ chức cho các tập thể và cá nhân đăng ký thi đua, hình thức khen thưởng, các đơn vị cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Về danh hiệu thi đua:
Gồm các danh hiệu: Cá nhân: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Tập thể: Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Cờ Thi đua của UBND tỉnh, Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, Cờ Thi đua Chính phủ.
+ Khi đăng ký thi đua, cần đăng ký các danh hiệu từ thấp đến cao (Ví dụ: Cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thì phải đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở sau đó mới đến danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;Tập thể đăng ký Cờ thi đua của Tỉnh, của Bộ phải đăng ký danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, tập thể Lao động xuất sắc rồi mới đến Cờ thi đua).
+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở xét theo năm học. Cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trong năm học phải có sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở (khối phòng Giáo dục và Đào tạo do UBND huyện quyết định công nhận; khối trực thuộc Sở do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận. Sáng kiến kinh nghiệm được công nhận năm học nào thì tính cho năm học đó để làm cơ sở xét công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở).
Nếu không có sáng kiến kinh nghiệm thì theo Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT, trong năm học cá nhân đạt một trong các thành tích sau đây được tính là sáng kiến kinh nghiệp áp dụng để xét, công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở":
Giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên; giáo viên trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;
Giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng được 01 học sinh đạt từ giải ba trở lên trong các kỳ thi cấp tỉnh (nếu nhiều người bồi dưỡng thì chỉ tính cho giáo viên có thời gian tham gia bồi dưỡng nhiều nhất). Riêng giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp huyện trở lên;
Giáo viên là tác giả chính bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế;
Công chức, viên chức và người lao động tham gia soạn thảo đề án, dự án, quy chế (mới) của đơn vị đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền (không tính cho các đối tượng tham gia rà soát, chỉnh sửa văn bản cũ).
+ Cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh phải đủ tiêu chuẩn 2 năm học trước đó (2015-2016, 2016-2017) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; trong 3 năm kể từ năm học 2015 - 2016 có ít nhất 01 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh và trong khoảng thời gian này chưa được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
+ Cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc phải đủ tiêu chuẩn 2 lần liên tục gần đây nhất đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và trong thời gian này phải có sáng kiến kinh nghiệm đạt hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc (do Hội đồng khoa học tỉnh thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, công nhận).
          + Các đơn vị cần tuyên truyền, khuyến khích các tập thể và cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua cao (Tập thể lao động xuất sắc, Cờ Thi đua của UBND tỉnh, Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, Cờ Thi đua Chính phủ; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc), làm cơ sở, động lực để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2017-2018.
- Đối với hình thức khen thưởng:
Gồm các hình thức: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động các hạng và các loại Huân chương khác (nếu đủ tiêu chuẩn).
+ Đăng ký tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT hoặc UBND tỉnh. Tiêu chuẩn:
 Đối với cá nhân: Có ít nhất 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
Đối với tập thể: 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền công nhận là "Tập thể lao động xuất sắc".
Như vậy, với tập thể, cá nhân đã được tặng Bằng khen của UBND tỉnh hoặc của Bộ GD&ĐT năm học 2016 - 2017 thì năm học này không đăng ký tặng Bằng khen của tỉnh hoặc Bộ nữa (vì thành tích để tính tặng Bằng khen của Bộ hoặc tỉnh là 2 năm).
+ Bộ GD&ĐT đang phát động Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, để được tặng Bằng khen của Bộ phải có các minh chứng, sản phẩm đổi mới, sáng tạo kèm theo. Vì vậy, đề nghị các tập thể và cá nhân đăng ký thi đua, khen thưởng trong năm học phải gắn với các hoạt động đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, đồng thời có kế hoạch tích lũy, lưu giữ đầy đủ các minh chứng, sản phẩm để cuối năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, đề nghị cấp trên khen thưởng.
- Các đơn vị trực thuộc Sở đăng ký đầy đủ các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở. Các phòng GD&ĐT chỉ đăng ký danh hiệu Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các tập thể, cá nhân trực thuộc, còn các hình thức thi đua, khen thưởng khác, Phòng đăng ký qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện.
Trên đây là hướng dẫn đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018. Nhận được Công văn này, đề nghị các phòng ban cơ quan Sở, các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính trị, tư tưởng) để được giải đáp, hướng dẫn./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó GĐ  (để chỉ đạo);
- Ban TĐ-KT tỉnh (để b/c);
- Vụ TĐ-KT Bộ (để b/c)
- Lưu: VT, TĐKT.    
                                                                                   
 
                                                                              
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
                 Nguyễn Thị Kim Chi
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây