V/v Hướng dẫn thi Nghề phổ thông năm học 2017-2018

Thứ ba - 03/04/2018 20:21
UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 2526/SGD&ĐT-GDTrH                    Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2017
V/v Hướng dẫn thi Nghề phổ thông
năm học 2017-2018
 
 
 
Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đốc các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX, KTTH-HN.
 
Căn cứ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 3 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An;
Căn cứ Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông;
Căn cứ Công văn số 13373/BTC-QLG ngày 23/9/2016 của Bộ Tài chính về việc triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà nhà nước không định giá.
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện việc thi Hoạt động Giáo dục Nghề phổ thông (sau đây gọi là thi NPT) năm học 2017-2018 như sau:
 
I. CHUẨN BỊ CHO KỲ THI
 
1. Ban Chỉ đạo
a. Sở GD&ĐT thành lập 01 Ban Chỉ đạo thi NPT cấp tỉnh.
b. Mỗi Phòng GD&ĐT thuộc các huyện, thành phố, thị xã thành lập 01 Ban Chỉ đạo thi NPT (gọi là Ban Chỉ đạo thi cấp huyện). Ban Chỉ đạo thi cấp huyện do Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập.
- Thành phần: Trưởng phòng làm Trưởng ban, 2 Phó ban và 2 thư ký (các Phó ban và thư ký do Trưởng ban chọn cử trong các Phó Trưởng phòng, Chuyên viên hoặc các Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện).
- Nhiệm vụ: Ban Chỉ đạo thi cấp huyện tổ chức, điều hành kỳ thi NPT THCS của tất cả các đơn vị trên địa bàn, nếu đơn vị nào không có trường THCS tham gia thi NPT hoặc có trường THCS thi nhưng nhập với trường THPT thì không phải thành lập Ban Chỉ đạo thi NPT.
-  Phòng GD&ĐT thành phố Vinh thành lập 01 Ban Chỉ đạo thi NPT để Chỉ đạo thi cho cả trung tâm GDTX và KTTH-HN tỉnh.
- Các phòng GD&ĐT lập danh sách BCĐ cấp huyện và danh sách 3 giáo viên trực tiếp tham gia HĐGDNPT năm học 2017-2018/môn NPT để làm công tác thi (theo mẫu 1 đính kèm, gửi về Sở trước ngày 8/2/2018)
 
2. Đăng ký dự thi
a. Đối tượng và điều kiện dự thi của thí sinh
- Là học sinh đã hoàn thành chương trình nghề phổ thông tại các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX, GDNN-GDTX, các cơ sở dạy NPT khác có điểm tổng kết NPT từ trung bình (5,0 điểm) trở lên  và tự nguyện đăng ký dự thi NPT đã học.
- Không nghỉ học quá 10% tổng số tiết của chương trình NPT.
b. Đăng ký
- Các đơn vị tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi và lập danh sách theo các nghề, sau đó sắp xếp danh sách phòng thi, mỗi phòng thi bố trí 24 thí sinh (riêng phòng cuối cùng có thể bố trí tối đa đến 28 thí sinh, nếu phòng cuối cùng có số lượng học sinh nhỏ hơn từ 12 thí sinh thì có thể chia đều cho các phòng thi khác, phòng thi cuối của môn có thể bố trí 2 môn thi); đăng ký theo hướng tăng cặp chấm để giảm buổi thực hành, Sở sẽ điều chỉnh số cặp chấm thực hành cho phù hợp.
- Thi lí thuyết (LT): tất cả thí sinh dự thi 1 ca/buổi.
- Thi thực hành (TH): tối đa 3 ca/buổi.
(Mỗi phòng thi thực hành môn tin học văn phòng, nấu ăn…phải bố trí số máy, bếp… tương ứng với số thí sinh thi lí thuyết/phòng)
Xếp ca thi thực hành: bắt đầu từ buổi đầu tiên đến buổi cuối cùng (không được xếp cách ca và cách buổi).
Đăng ký thi: các đơn vị nạp bản đăng ký (qua email và bưu điện) về phòng GDTrH, trước ngày 8/2/2018 (đăng ký theo mẫu 2 đính kèm, Sở sẽ không tiếp nhận đăng ký sau thời hạn trên).
- Nếu học sinh học NPT tại trung tâm KTTH-HN hoặc cơ sở dạy nghề khác thì phải đồng thời có xác nhận của lãnh đạo cơ sở dạy NPT và xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS, THPT.
- Các đơn vị làm thẻ dự thi cho học sinh (hoặc dùng thẻ học sinh, CMND…), học sinh tham gia dự thi cần xuất trình thẻ dự thi (hoặc thẻ học sinh, CMND…) để giám khảo kiểm tra.
Các biểu mẫu dùng trong kỳ thi
- Danh sách thí sinh dự thi: dùng cho Hội đồng coi thi lý thuyết, chấm thực hành để học sinh ký điểm danh thi lí thuyết, thi thực hành (theo mẫu 3 đính kèm, số báo danh đánh liên tục từ học sinh thứ nhất cho đến hết học sinh đăng ký dự thi của đơn vị, không đánh riêng cho từng nghề; thể thức văn bản: phông chữ times new roman, Unicode; định dạng cột SBD-Số CC, ngày, tháng, năm sinh định dạng kiểu text).
- Tờ ghi tên, ghi điểm thực hành: dùng cho Hội đồng coi thi lý thuyết, chấm thực hành: dùng để ghi điểm thực hành (theo mẫu 4 đính kèm, định dạng như trên).
- Tờ ghi tên, ghi điểm thực hành và lí thuyết: dùng cho Hội đồng chấm lí thuyết để ghi điểm thi lí thuyết, xếp loại, tổng hợp kết quả… (theo mẫu 5 đính kèm, đã có điểm thực hành, định dạng như trên). Mẫu 3,4,5 dùng để duyệt kết quả, khi đi duyệt đóng thành tập thứ tự mẫu 3,4,5.
- Tổng hợp chung cho cả huyện (theo mẫu 6 đính kèm, định dạng như trên): dùng cho Hội đồng chấm lý thuyết: Hội đồng chấm lí thuyết gom tất cả các đơn vị trong huyện thành 01 file (trong cùng 01 sheet) liên tục, dùng để in chứng chỉ, không cần in ra giấy.
3. Kiểm tra chéo hồ sơ và các điều kiện thi
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc tổ chức dạy học (thực hiện theo công văn số 668/SGD&ĐT-GDTrH ngày 25 tháng 4 năm 2016 của SGD&ĐT Nghệ An về việc thực hiện Hoạt động Giáo dục Nghề phổ thông từ năm học 2016-2017; công văn số 626/SGD&ĐT-GDTrH ngày 13 tháng 4 năm 2017 của SGD&ĐT Nghệ An về việc thông báo lịch duyệt Hoạt động giáo dục Nghề phổ thông năm học 2017-2018), điều kiện CSVC phục vụ thi theo phương án đăng ký dự thi, hồ sơ dự thi của đơn vị…Đặc biệt là rà soát số máy vi tính, số bếp phục vụ thi thực hành tương ứng với số thí sinh thi lý thuyết/phòng, kế hoạch đảm bảo nguồn điện…nếu không đủ máy, bếp… thì kết luận không đủ điều kiện dự thi và báo cáo về Sở.
- Ký vào mặt sau tờ danh sách dự thi của thí sinh (mẫu 3).
- Thời gian kiểm tra: từ 19/3/2018 đến 23/3/2018 (do đơn vị tự bố trí thời gian cụ thể).
- Phân công kiểm tra:
+ Với trường THPT và trung tâm GDTX, GDNN-GDTX: trưởng đoàn là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách HĐGDNPT, 1 thư ký và 2-3 thành viên là giáo viên tham gia HĐGDNPT (Sở lên kế hoạch và uỷ quyền cho thủ trưởng các đơn vị thành lập các Đoàn kiểm tra chéo giữa các đơn vị, Đoàn kiểm tra Hội đồng thi gồm tất cả đơn vị THPT, GDTX, GDNN-GDTX…tham gia thi, đơn vị đến coi thi ở Hội đồng thi nào thì đến kiểm tra ở chéo ở Hội đồng thi đó. Các đơn vị miền núi: kiểm tra chéo giữa THPT Quỳ Châu và THPT Quế Phong; THPT Kỳ Sơn kiểm tra THPT Tương Dương 1, THPT Tương Dương 1 kiểm tra THPT Tương Dương 2, THPT Tương Dương 2 kiểm tra THPT Kỳ Sơn.
Các đoàn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra của mình, kết quả kiểm tra được lập thành 03 bản, 01 bản lưu đoàn kiểm tra, 01 bản lưu Hội đồng coi thi, 01 bản  gửi về Sở GD&ĐT Nghệ An (theo mẫu 7 đính kèm).
+ Với Phòng GD&ĐT, trung tâm KTTH-HN: Chủ động lên kế hoạch kiểm tra chéo cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lí của mình. Biên bản kiểm tra chéo điều kiện HĐGDNPT, thi NPT của các đơn vị được Phòng GD&ĐT, TTKTTH-HN tổng hợp, lãnh đạo ký tên, đóng dấu gửi Sở 01 bản (chỉ gửi bản tổng hợp, theo mẫu 8 đính kèm), mỗi đơn vị liên quan lưu 01 bản.
- Đoàn kiểm tra căn cứ vào cơ sở vật chất, số cặp chấm thi thực hành của đơn vị mình: thống nhất với đơn vị sở tại số ca, số buổi thi thực hành (có thể tăng lên hoặc giảm xuống), báo với Sở GD&ĐT điều chỉnh.
- Thời gian báo cáo: chậm nhất là 18 giờ, ngày 23/3/2018 (qua đường bưu điện và qua email để tổng hợp).
4. Nội dung thi và các bài thi
a. Nội dung thi trong phạm vi chương trình NPT do Bộ GDĐT ban hành hoặc cho phép thực hiện.
b. Học sinh phải hoàn thành 2 bài thi:
- Lí thuyết (hệ số 1): Thời gian làm bài thi là 45 phút.
- Thực hành (hệ số 3): Thời gian làm bài thi là 60 phút.
 
II. COI THI, CHẤM THI
1. Hội đồng coi thi lí thuyết, coi và chấm thi thực hành
- Phòng GD&ĐT: Thành lập các Hội đồng thi NPT THCS. Trong trường hợp các trường có số học sinh ít và gần nhau thì có thể thành lập cụm Hội đồng thi (Cụm thi có 1 Chủ tịch Hội đồng, mỗi điểm thi có 01 Phó Chủ tịch, 01 thư ký). Các Hội đồng này do Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập.
- Trung tâm KTTH-HN tỉnh: thành lập Hội đồng thi, bao gồm:
+ Các trường THCS, THPT có học sinh học tại trung tâm KTTH-HN tỉnh hoặc học tại các đơn vị nhưng do trung tâm KTTH-HN tỉnh dạy;
+ Các trường THCS, THPT thuộc thành phố Vinh không có học sinh học tại Trung tâm KTTH – HN tỉnh nhưng có nguyện vọng tổ chức thi NPT tại Trung tâm KTTH – HN tỉnh thì liên hệ với Trung tâm KTTH – HN tỉnh để thành lập chung một Hội đồng coi thi lí thuyết, coi và chấm thi thực hành.
Hội đồng này do Giám đốc trung tâm KHTH-HN tỉnh hoặc Hiệu trưởng trường THPT làm Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch và thư ký do Chủ tịch chọn cử. Hội đồng này do Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập.
- Các trường THPT, trung tâm GDTX, GDNN-GDTX và các cơ sở dạy NPT khác: Mỗi đơn vị có học sinh tham gia dự thi có thể thành lập 01 Hội đồng coi thi lí thuyết, coi và chấm thi thực hành hoặc nhập với các đơn vị khác trên địa bàn. Hiệu trưởng, Giám đốc của đơn vị đến coi thi làm Chủ tịch. Các Hội đồng này do Giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập.
- Một số đơn vị không có học sinh tham gia dự thi nhưng nếu có yêu cầu, Sở vẫn điều động đi coi thi và chấm thi, các trường này vẫn phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm về kỳ thi như những trường khác, Sở ủy quyền cho Trưởng Phòng GD&ĐT điều động bổ sung giám thị cho kỳ thi (khi có ý kiến của Sở GD&ĐT).
- Đơn vị coi thi lí thuyết ở cơ sở giáo dục nào thì coi và chấm thi thực hành ở cơ sở giáo dục đó.
Thành phần Hội đồng (hoặc cụm) coi thi:
- Chủ tịch Hội đồng coi thi: 01 người, là lãnh đạo các đơn vị (Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng) có năng lực quản lí, trình độ chuyên môn, nắm vững Quy chế thi.
- Phó Chủ tịch Hội đồng coi thi: 02 người, là lãnh đạo hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn, thư ký Hội đồng trường… có năng lực quản lí, trình độ chuyên môn, nắm vững Quy chế thi (01 của sở tại, 01  của đơn vị đến coi thi), với cụm thi thì cần bố trí ít nhất 1 Phó Chủ tịch.
- Thư ký Hội đồng coi thi: 02 người (01 của sở tại 01  của đơn vị đến coi thi), mỗi điểm thi của cụm thi cần ít nhất 01 thư ký.
- Thanh tra (theo Quyết định điều động).
- Giám thị coi thi lí thuyết:
+ Giám thị bên trong: một phòng thi bố trí 02 người;
+ Giám thị bên ngoài: 03-04 phòng thi  bố trí 01 người.
- Người nhập điểm: 1-2 người hoặc bộ phận thư ký.
- Phục vụ, bảo vệ: theo quy định.
- Căn cứ theo phương án, Thủ trưởng của các đơn vị đề xuất danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng coi thi LT, coi và chấm thi TH; làm phách, chấm LT. (Danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng coi thi LT, coi và chấm thi TH, làm phách, chấm LT gửi về Sở trước ngày 23/3/2018, theo mẫu 9 đính kèm, mẫu 9 gửi về Sở và gửi cho cả Hội đồng làm phách, chấm lí thuyết trong huyện).
- Các đơn vị đặt làm địa điểm thi (gọi chung là đơn vị sở tại) chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội đồng coi thi: 01 máy tính, máy in để nhập và in điểm, các phòng thi có dán số phòng thi, danh sách thí sinh, phòng làm việc của Hội đồng coi thi, chuẩn bị các phòng chờ cho học sinh thi thực hành, các văn bản, bảng biểu, văn phòng phẩm, phòng máy, các điều kiện phục vụ cho thi...
Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng coi thi:
- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị (nếu có) của đoàn kiểm tra chéo, kết luận điều kiện dự thi của thí sinh.
- Kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, các thủ tục cần thiết, các điều kiện an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, rà soát đội ngũ lãnh đạo, thư ký và giám thị (về số lượng, chất lượng) của Hội đồng coi thi, đảm bảo cho kỳ thi được tiến hành an toàn, nghiêm túc;
- Tiếp nhận và bảo quản an toàn đề thi, tổ chức coi thi và thực hiện các công việc đảm bảo cho công tác coi thi, vào điểm;
- Thu và bảo quản bài thi, lập các biên bản, hồ sơ theo quy định, bàn giao toàn bộ bài thi, các biên bản và hồ sơ coi thi cho đơn vị sở tại;
- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế thi của các thành viên trong Hội đồng coi thi và thí sinh;
- Quản lí kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành và các công việc khác liên quan đến kỳ thi.
Nguyên tắc làm việc của Hội đồng coi thi: tất cả mọi người tham gia tổ chức thi đều phải được học tập, nắm vững quy chế thi, tuyệt đối không được mang theo và sử dụng các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân trong khu vực thi khi các buổi thi đang diễn ra.
- Không bố trí người có con, em ruột; con, em của vợ hoặc chồng dự thi tham gia làm công tác thi.
2. Coi và chấm thi thực hành
- Giám thị:
+ Giám thị bên trong: một phòng thi bố trí 02 người đúng chuyên môn, giáo viên đủ điều kiện dạy nghề nào thì chấm nghề đó.
+ Giám thị bên ngoài: 01 phòng thi  bố trí 01 người.
- Chấm thực hành: Hai giám khảo chấm độc lập, có phiếu chấm riêng, sau đó thống nhất, chuyển cho bộ phận vào máy nhập điểm, kiểm tra kết quả vào máy, ký xác nhận. Chấm thực hành là chấm cả quá trình làm của thí sinh, không phải chỉ chấm sản phẩm, các sản phẩm thực hành đã chấm cần tập trung lại, có phương án quản lí, tiêu hủy hoặc trả lại cho thí sinh…, tuyệt đối không để học sinh dùng lại sản phẩm của học sinh khác đã chấm.
- Mỗi buổi thi bố trí tối đa 3 ca thi. Thời điểm hết ca thứ nhất và thời điểm vào ca thứ hai đều phải có hiệu lệnh trống điều khiển, khi có hiệu lệnh mới gọi thí sinh vào phòng để thi ca tiếp theo.
- Không để học sinh tụ tập ở sân trường, trống đánh mới cho học sinh ca tiếp theo vào trường thi, học sinh thi xong ca phải ra khỏi trường thi.
- Mỗi đề thi thực hành chỉ được phép sử dụng trong buổi thi được ghi ngoài bao đề thi. Mỗi ca thi thực hành, tất cả thí sinh đều được gọi vào phòng thi đồng thời và có quyền sử dụng hết thời gian của mình theo quy định, với những học sinh làm bài xong trước thời gian quy định, giám khảo có thể chấm bài thi trước thời gian và cho phép thí sinh ra khỏi phòng thi.
- Việc xếp ca thi cho thí sinh phải được thông báo trước để thí sinh chủ động chuẩn bị và đến dự thi đúng giờ.
- Giờ mở và phát đề thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh.
- Các đề thừa, đề không sử dụng cần niêm phong, bảo quản cẩn thận, nạp về Sở vào ngày đi duyệt kết quả.
3. Xử lí các sự cố bất thường
a. Nếu phát hiện sai sót của đề thi trong quá trình coi thi, Hội đồng coi thi phải báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để có phương án xử lí.
b. Tuỳ theo tính chất và mức độ sai sót, tuỳ theo thời gian phát hiện sớm hay muộn, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cân nhắc và quyết định xử lí theo một trong các phương án sau:
- Chỉ đạo các Hội đồng coi thi sửa chữa kịp thời các sai sót và thông báo cho thí sinh biết, nhưng không kéo dài thời gian làm bài;
- Chỉ đạo các Hội đồng coi thi sửa chữa các sai sót, thông báo cho thí sinh biết và kéo dài thích đáng thời gian làm bài cho thí sinh;
- Chỉ đạo các Hội đồng coi thi không sửa chữa, vẫn để thí sinh làm bài. Sau đó sẽ xử lí khi chấm thi (có thể điều chỉnh đáp án và thang điểm trong Hướng dẫn chấm thi cho thích hợp);
- Tổ chức thi lại môn có sự cố bằng đề thi dự bị vào thời gian thích hợp, sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi.
- Sự cố mất điện: các đơn vị chủ động liên hệ với điện lực trên địa bàn để đảm bảo nguồn điện, chuẩn bị máy nổ dự phòng; khi mất điện, cần khắc phục bằng máy nổ, nguồn điện khác để các em thi đúng kế hoạch. Nếu không khắc phục được thì báo cáo với BCĐ cấp tỉnh, xin ý kiến chỉ đạo chuyển thi sau.
4. Địa chỉ liên hệ, báo cáo, trực thi
- Mọi liên hệ, đăng ký, báo cáo... về NPT gửi theo địa chỉ: ông Hoàng Quốc Khánh, phòng GDTrH, Sở Giáo dục và Đào tạo, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An; và qua email: nghephothong@nghean.edu.vn, thời gian quy định trên tính theo dấu bưu điện.
- Tất cả các Hội đồng coi thi phải thực hiện nghiêm túc chế độ trực thi, tại mỗi Hội đồng coi thi phải có máy điện thoại cố định và cán bộ trực điện thoại phải có mặt thường xuyên tại địa điểm trực thi, nếu có tình hình đặc biệt, sự cố bất thường trong các ngày thi, Chủ tịch Hội đồng coi thi phải báo cáo ngay về các số máy điện thoại trực: 0977 572 567; 038 600 169 để được hướng dẫn.
5. Lịch làm việc trong kì thi
     - Ngày 30/3/2018, 14 giờ 30: Họp Ban Chỉ đạo thi NPT cấp tỉnh (có giấy mời riêng).
- Ngày 9/4/2018, 8 giờ: Họp triển khai công tác thi NPT năm học 2017-2018.
+ Địa điểm: Hội trường C, Sở GD&ĐT.
+ Thành phần: BCĐ thi NPT cấp tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi Nghề phổ thông cấp huyện và Chuyên viên phụ trách; Chủ tịch Hội đồng thi Nghề phổ thông THPT, GDTX, GDNN-GDTX, TTKTTHHN…
+ Nội dung : triển khai công tác thi NPT năm học 2017-2018, các Trưởng Ban Chỉ đạo cấp huyện, Chủ tịch các Hội đồng thi nhận các quyết định, lịch thi, đề thi… bảo quản và giao lại cho Chủ tịch Hội đồng đến làm nhiệm vụ coi-chấm thi.
- Ngày 10/4/2018
+ 8 giờ: Họp Ban Chỉ đạo thi và Chủ tịch các Hội đồng coi thi lí thuyết, coi và chấm thi thực hành ở cấp huyện, TTKTTH-HN tỉnh;
+ 14 giờ: Họp lãnh đạo các Hội đồng coi thi ở các đơn vị.
Nội dung: Nhận các quyết định, biểu mẫu, tiếp nhận địa điểm thi, kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện để thực hiện kỳ thi, các tài liệu, phương tiện và giải quyết những công việc cần thiết để tổ chức coi thi, thống nhất những quy định về hiệu lệnh, phương pháp tiến hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng coi thi…
- Ngày 11/4/2018
+ 8 giờ: Họp toàn thể Hội đồng coi thi, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị (nếu có) của đoàn kiểm tra chéo, kết luận điều kiện dự thi của thí sinh, của Hội đồng thi, quyết định cho phép thi hay không (Nếu không cho phép thi thì Chủ tịch Hội đồng thi phải báo cáo trực tiếp với Ban Chỉ đạo để xin ý kiến), nghiên cứu Quy chế thi, các văn bản và các quy định có liên quan đến kỳ thi, rà soát các văn bản trong hồ sơ của Hội đồng thi, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất phục vụ thi và làm các công việc khác của Hội đồng coi thi (có nội quy đính kèm).
+ 14 giờ: Thi lí thuyết.
LỊCH THI NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017-2018
Thời gian Nội dung công việc Ca Giờ phát đề Giờ làm bài
Chiều 11/4/2018 Khai mạc kỳ thi   Từ 14 giờ  
Thi lí thuyết   15 giờ 00 15 giờ 15
Sáng 12/4/2018 Thi TH buổi thứ nhất 1 7 giờ 00 7 giờ 10
2 8 giờ 20 8 giờ 30
3 9 giờ 40 9 giờ 50
Chiều 12/4/2018 Thi TH buổi thứ hai 1 13 giờ 30 13 giờ 40
2 14 giờ 50 15 giờ 00
3 16 giờ 10 16 giờ 20
Sáng 13/4/2018 Thi TH buổi thứ ba 1 7 giờ 00 7 giờ 10
2 8 giờ 20 8 giờ 30
3 9 giờ 40 9 giờ 50
Chiều 13/4/2018 Thi TH buổi thứ tư 1 13 giờ 30 13 giờ 40
2 14 giờ 50 15 giờ 00
3 16 giờ 10 16 giờ 20
 
- Nhập điểm vào máy (Hội đồng coi thi lí thuyết, coi và chấm thi thực hành chuẩn bị 01 máy vi tính để nhập điểm): Sau khi chấm, thống nhất, điểm được chuyển cho bộ phận vào máy, nhập điểm, in ra, người chấm thực hành kiểm tra; người nhập điểm, người chấm thực hành, Chủ tịch Hội đồng coi thi LT, chấm TH ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm; coppy dữ liệu vào đĩa (hoặc USB và gọi chung là đĩa dữ liệu), bỏ vào bì thư, niêm phong đĩa dữ liệu để chuyển cho Hội đồng chấm lí thuyết (Chủ tịch và các thành phần liên quan ký niêm phong, đóng dấu niêm phong).
- Sau khi kết thúc thi lí thuyết, coi và chấm thi thực hành: Chủ tịch Hội đồng niêm phong, bàn giao bài thi, đĩa dữ liệu, tờ danh sách, tờ ghi tên, ghi điểm, hồ sơ thi, các loại biên bản cho đơn vị sở tại bảo quản, đơn vị sở tại bàn giao trực tiếp cho Hội đồng  chấm lí thuyết.
6. Làm phách, chấm thi lí thuyết
- Mỗi phòng GD&ĐT thành lập 1 Hội đồng làm phách, chấm thi lí thuyết, hội đồng này do Trưởng phòng GD&ĐT ra quyết định thành lập (nếu đơn vị nào không có trường THCS tham gia thi NPT thì không phải thành lập).
- Trung tâm KTTH-HN tỉnh thành lập 1 Hội đồng làm phách, chấm thi lí thuyết (bao gồm cả TTGDTX Vinh), hội đồng này do Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập.
- Các trường THPT và các TTGDTX, GDNN-GDTX… có học sinh tham gia dự thi thuộc cùng một huyện thành lập 1 Hội đồng làm phách, chấm thi lí thuyết, do Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập.
Làm phách, chấm thi, lên kết quả: tối đa 4 ngày, từ 14/4– 17/4.
a. Làm phách:
Hội đồng làm phách gồm: 01 Chủ tịch; 01 Phó Chủ tịch; 01 Thư ký; Thanh tra (theo Quyết định điều động), ủy viên, bảo vệ (tùy số lượng bài, chủ tịch hội đồng làm phách điều động người phù hợp). Chủ tịch chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính bảo mật theo quy định.
b. Chấm thi, lên kết quả:
- Lãnh đạo Hội đồng chấm thi: 01 Chủ tịch; 2 đến 3 Phó Chủ tịch (01 người phụ trách vào điểm máy tính); 1 đến 3 Thư ký;
- Thanh tra (theo Quyết định điều động).
- Tổ trưởng: mỗi môn 01 người.
- Giám khảo: tùy số lượng bài, Chủ tịch Hội đồng chấm thi điều động giám khảo phù hợp.
- Tổ vào điểm máy tính: từ 01 đến 03 người, làm việc theo sự phân công của Phó Chủ tịch hội đồng chấm lí thuyết; Sau khi nhập điểm, in ra, tất cả các thành phần nhập điểm, người chấm, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách cùng ký tên, đóng dấu; coppy dữ liệu, bỏ vào bì thư và ký niêm phong, đóng dấu niêm phong và cùng chịu trách nhiệm (Chủ tịch và các thành phần liên quan ký niêm phong, đóng dấu niêm phong). Chủ tịch Hội đồng chấm lí thuyết nạp đĩa dữ liệu về Sở GD&ĐT.
- Bảo vệ: số lượng theo quy định.
Lưu ý:
- Đơn vị đặt địa điểm chấm lí thuyết rà soát định dạng của các đơn vị, yêu cầu sửa chữa đúng quy định (phông chữ times new roman, Unicode; định dạng cột SBD-Số CC, ngày, tháng, năm sinh định dạng kiểu text).
- Mỗi Hội đồng chấm lí thuyết gom tất cả dữ liệu của các trường lại thành 01 file (trong cùng 01 sheet), không để riêng lẻ từng trường, nếu làm sai thì sẽ không in được chứng chỉ.
- Sau khi chấm, nhập điểm, bộ phận máy tính in ra, tất cả thành phần liên quan ký, đóng dấu…chịu trách nhiệm, không phải chép vào tờ ghi tên ghi điểm.
- Những đơn vị làm sai thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách, bộ phận nhập điểm phải đến Sở để sửa chữa, bổ sung.
- Sau khi chấm xong, các loại hồ sơ khác trả về cho các đơn vị.
7. Xếp loại kết quả thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông

 
 
  
 

Điểm trung bình được lấy tròn số đến 1 chữ số thập phân (lớn hơn 0 và nhỏ hơn 0,05 thì lấy bằng 0; lớn hơn hoặc bằng 0,05 và nhỏ hơn 0,1 thì lấy bằng 0,1).
Tất cả học sinh dự thi NPT đạt điểm trung bình bài thi từ 5,0 trở lên, không có bài thi điểm dưới 3,0 (điểm chưa nhân hệ số) đều được công nhận kết quả thi NPT, được cấp giấy chứng nhận NPT và được xếp loại theo tiêu chuẩn dưới đây:
Loại giỏi: Điểm trung bình 02 bài thi đạt từ 9,0 điểm đến 10 điểm.
Loại khá: Điểm trung bình 02 bài thi đạt từ 7,0 điểm đến dưới 9,0 điểm và điểm bài lí thuyết từ 5,0 trở lên.
 Loại trung bình: Các trường hợp được công nhận kết quả NPT còn lại.
III. DUYỆT KẾT QUẢ
Trước khi mang kết quả về Sở để duyệt, các đơn vị thành lập Hội đồng kiểm tra ở đơn vị mình để rà soát kỹ kết quả thi và lập biên bản (nếu có sai sót), gửi về Sở cùng với bảng danh sách ghi tên, ghi điểm. (01 bộ hồ sơ lưu lại Sở GD&ĐT).
          1. Lịch duyệt thi:
Ngày duyệt Các đơn vị
Sáng 19/4/2018 Tất cả các đơn vị THPT đặt địa điểm chấm lí thuyết
Chiều 19/4/2018 Các đơn vị thuộc huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp
20/4/2018 Các đơn vị thuộc huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Nam Đàn, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn.
23/4/2018 Các đơn vị thuộc các huyện còn lại.
(Các đơn vị đặt địa điểm chấm lí thuyết khi đến duyệt nạp đĩa dữ liệu trực tiếp cho đ/c khánh).
2. Hồ sơ duyệt kết quả thi
- THPT, GDTX, GDNN-GDTX
a. Tờ danh sách (Mẫu 3).
b. Tờ ghi tên – ghi điểm thực hành (Mẫu 4).
c. Tờ ghi tên, ghi điểm thi thực hành, lí thuyết (Mẫu 5).
(a+b+c đóng thành quyển theo thứ tự trên; lưu 01 bản tại đơn vị, 01 bản nạp Sở ).
d. Tất cả các loại biên bản: đóng thành 01 bao bì riêng.
e. Đơn vị đặt điểm chấm lí thuyết: nạp đĩa dữ liệu kết quả chấm thi của tất cả các đơn vị trong huyện (gom thành 01 file, trong cùng 01 sheet).
- Phòng GD&ĐT, Trung tâm KTTH-HN
a. Tờ danh sách (Mẫu 3).
b. Tờ ghi tên – ghi điểm thực hành (Mẫu 4).
c. Tờ ghi tên, ghi điểm thi thực hành, lí thuyết (Mẫu 5).
(a+b+c đóng thành quyển theo thứ tự trên; lưu 01-02 bản tại đơn vị, 01 bản nạp Sở ).
d. Đĩa dữ liệu kết quả chấm thi của tất cả các đơn vị trong huyện (01 file, 01 sheet).
Các loại hồ sơ khác:  lưu tại Phòng GD&ĐT, Trung tâm KTTH-HN.
Lưu trữ bài thi, hồ sơ thi: thực hiện theo quy chế thi THPT quốc gia.
3. Cấp phát và quản lí chứng chỉ NPT: theo Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 11 năm 2008 về việc Hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông.
 
IV. PHÍ THI NPT
Thực hiện theo Công văn số 13373/BTC-QLG ngày 23/9/2016 của Bộ Tài chính về việc triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà nhà nước không định giá; mức thu đảm bảo ổn định như các năm học trước, cụ thể thu 60.000 đồng/học sinh/lần thi.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nhận được công văn này, yêu cầu các Trưởng Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám Đốc trung tâm KTTH-HN, GDTX, GDNN-GDTX và các cơ sở tổ chức Hoạt động Giáo dục Nghề phổ thông khác tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc. Nếu có các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên hệ trực tiếp về phòng GDTrH (qua số điện thoại: 0977572567;   03838600169) để phối hợp giải quyết.
 
 Nơi nhận:                                                                                
        - Như kính gửi (để thực hiện);                                              
        - Vụ GDTrH (để báo cáo);
        - Giám đốc, các Phó GĐ (để báo cáo);
        - Các phòng: KHTC; KT&KĐCL;
        TCCB; GDCN-GDTX; T.Tra (để phối hợp);                                                                                                   
        - Lưu: VT, GDTrH.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Hoàng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây