V/v: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

Thứ ba - 03/04/2018 20:50
UBND TỈNH NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Số: 1770/SGDĐT-GDCN-GDTX Nghệ An,  ngày 12 tháng 9 năm 2017
V/v: hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
bồi dưỡng thường xuyên
 năm học 2017-2018
 
 
                              Kính gửi: 
  - Các trưởng phòng giáo dục và đào tạo;
                                              - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
 
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 ban hành chương trình BDTX cán bộ quản lí trường Tiểu học;  Thông tư 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 ban hành chương trình BDTX cán bộ quản lí  trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, Sở GD&ĐT Nghệ An hướng dẫn Kế hoạch BDTX năm học 2017-2018 như sau:
  1. Mục tiêu
- Cán bộ quản lí, giáo viên (gọi chung là giáo viên) tham gia BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế- xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm đáp ứng của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục địa phương và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng liên tục của giáo viên; năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng và đánh giá kết quả BDTX giáo viên của nhà trường, các phòng giáo dục và đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Yêu cầu
- Kế hoạch BDTX của giáo viên phải được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá xếp loại   Chuẩn nghề nghiệp của năm học trước; yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh của mỗi giáo viên (Phụ lục 1
- Thủ trưởng các đơn vị phê duyệt kế hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá xếp loại kết quả BDTX cho giáo viên; đưa ra các giải pháp tổ chức đánh giá BDTX giáo viên đa dạng, sát thực tế (thông qua sinh hoạt chuyên đề, dự giờ của các tổ/nhóm chuyên môn, tham gia diễn đàn học tập, trao đổi kiến thức qua mạng...); gắn kết quả tự học, tự bồi dưỡng với hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục mà giáo viên được phân công trong năm học.
- Các phòng GD&ĐT, trường THPT, TTGDNN-GDTXTX  phải hoàn thành việc cập nhật danh sách giáo viên các trường (chuyển đi/đến); cập nhật thông tin đăng kí BDTX năm học 2017-2018 trước ngày 30/9/2017; kết thúc việc duyệt và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình BDTX 2017-2018 trước ngày 30/6/2018.  
3. Nội dung bồi dưỡng
Các phòng GD&ĐT, trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX căn cứ vào văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 của các bậc học (GDMN,GDTH, GDTrH, GDTX) để chủ động cụ thể hóa các nội dung bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lí và giáo viên. Trong đó cần lưu ý:
+ Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học với thời lượng 30 tiết;
+ Nội dung 2:  Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học với thời lượng 30 tiết;
+ Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên với thời lượng 60 tiết (các modun/chuyên đề/SKKN... do giáo viên tự chọn).
4.  Đánh giá và công nhận kết quả BDTX
- Việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lí và giáo viên thực hiện theo hướng dẫn tại các  Thông tư 26/2011/TT-BGDĐT; Thông tư 26/2015/TT-BDGĐT, Thông tư  27/2015/TTBGD ĐT. Kết quả xếp loại BDTX của CBQL và GV gồm 4 bậc:  Giỏi, Khá, Trung bình, Chưa hoàn thành.
- Sở và các phòng giáo dục và đào tạo sẽ căn cứ vào việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch BDTX của từng đơn vị (thông qua kiểm tra) và kết quả đánh giá các Nội dung 1, 2, 3 (trên phần mềm quản lí online) để tiến hành xét công nhận và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2017-2018 cho các cơ sở giáo dục (Phụ lục 2).
- Hồ sơ BDTX của các nhà trường gửi cơ quan quản lí giáo dục trực tiếp cấp trên đề nghị phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận gồm:
+) Báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ BDTX 2017-2018
+)  Biên bản đánh giá, xếp loại BDTX CBQL và  GV năm học 2017-2018.
+) Bài thu hoạch (dành cho cán bộ quản lí)
+) Tờ trình đề nghị công nhận kết quả xếp loại BDTX CBQL và GV năm học 2017-2018 (Kèm theo Tổng hợp kết quả xếp loại BDTX CBQL và GV năm học 2017-2018).
- Hồ sơ BDTX của giáo viên (để lưu trữ, kiểm tra, thanh tra):
+) Kế hoạch BDTX cá nhân (đã được Hiệu trưởng phê duyệt, có nhận xét, đánh giá của Tổ chuyên môn, được điều chỉnh của cá nhân trong quá trình thực hiện).
+) Tài liệu BDTX (khuyến khích GV ứng dụng CNTT trong tích lũy, lưu trữ, chia sẻ tài liệu; trao đổi chuyên môn qua Internet).
+)  Bản tự đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 (có xác nhận của Tổ trưởng chuyên môn).
( Lưu ý: Vào đầu năm học 2017-2018, các cơ sở giáo dục phải cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu CBQL và giáo viên vào Phần mềm Quản lí chất lượng CBQL và GV tại địa chỉ Website: http://esqm.nghean.edu.vn).   
5. Đối tượng được miễn, giảm BDTX trong năm học 2017-2018
5.1. Đối tượng miễn (được cấp Giấy chứng nhận):
 Những giáo viên là báo cáo viên BDTX hè 2017 cấp huyện (theo Quyết định của Phòng GD&ĐT  huyện, thành, thị), báo cáo viên BDTX cấp tỉnh (theo Quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo).
5.2. Đối tượng miễn (không được cấp Giấy chứng nhận):
 Những giáo viên nghỉ hưu trong các năm 2017, 2018, 2019; giáo viên đi học dài hạn, nghỉ sinh  hoặc nghỉ ốm dài hạn trong năm học.
5.3. Đối tượng giảm (miễn Nội dung 2 và Nội dung 3): 
Thực hiện theo Công văn số 3670/BGDĐT-NGQLGD ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục gồm: Giáo viên tiếng Anh Tiểu học đang học chuẩn hóa năng lực tiếng và năng lực sư phạm; giáo viên dự tập huấn các môn khoa học bằng tiếng Anh, giáo viên được phân công áp dụng phương pháp dạy học mới (phương pháp “Bàn tay nặn bột”, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học - kỹ thuật),  các giáo viên tham gia xây dựng và dạy thí điểm Chương trình giáo dục nhà trường trung học (có quyết định của cấp có thẩm quyền).  
Căn cứ các đối tượng theo quy định trên, các nhà trường hoàn thành đăng kí BDTX (cập nhật các đối tượng miễn) trước ngày 30/9/2017 ( vào http://esqm.nghean.edu.vn  > Báo cáo kết quả  > Bồi dưỡng thường xuyên  >  Đăng kí > Chọn ).
6. Tổ chức thực hiện
 Căn cứ Công văn hướng dẫn này, yêu cầu các phòng GDĐT, các trường THPT và các Trung tâm GDNN- GDTX chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị và hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ BDTX của đơn vị mình. Nộp Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch BDTX năm học 2017-2018 về Sở (qua Phòng GDCN-GDTX) trước  ngày 30/6/2018 (Phụ lục 3).  
 Căn cứ kế hoạch BDTX của các đơn vị, Sở và các phòng giáo dục và đào tạo thực hiện chức năng quản lí, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX  theo từng học kỳ và năm học. Sở và các Phòng GDĐT sẽ  không cấp Giấy chứng nhận BDTX  cho những đơn vị trường học không thực hiện nghiêm túc kế  hoạch BDTX năm học 2017-2018./.
 
Nơi nhận:
- Cục Nhà giáo và CBQLGD (để b/c);
- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);
- Các Phó GĐ (để ch/đ);
- Thanh tra, các phòng CM (để ph/h);
- Lưu: VT, GDTX.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã kí)
 
 
Thái Huy Vinh

 

Phụ lục 1
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018
 
 
            Họ và tên giáo viên: ...                                             Ngày tháng năm sinh: .................
            Tổ chuyên môn: ...                                                   Năm vào ngành giáo dục: ...........
Ngoại ngữ: ........................    Trình độ :......................................
           Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp năm học 2016-2017 (T, Kh,TB, CHT): ...................
           Xếp loại BDTX năm học 2016-2017 (G, Kh, TB, CHT): .....................................
 
1. Mục tiêu chung: ..............................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
 
2. Nội dung:
a) Nội dung 1(30 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học
Nội dung Hình thức học
(Tập trung/Tự học)
Mục tiêu đạt được
............    
............    
Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):………………………………………………..
b) Nội dung 2(30 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học
Nội dung Hình thức học
(Tập trung/Tự học)
Mục tiêu đạt được
............    
............    
Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):………………………………………………..
c) Nội dung 3(60 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
Mô đun chọn Hình thức học
(Tập trung/Tự học)
Mục tiêu đạt được
............    
............    
............    
Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):………………………………………………..
 
                                                                                    ..........., ngày    tháng   năm 2017
TỔ TRƯỞNG CM                                                                GIÁO VIÊN
 
 
                                                                                   HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
Ghi chú: Thủ trưởng các đơn vị có thể chủ động, sáng tạo thiết kế Mẫu kế hoạch BDTX (khác) phù hợp với thực tế đơn vị.


Phụ lục 2
KẾ HOẠCH THỜI GIAN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BDTXNăm học 2017-2018
 
TT Công việc Đơn vị,
cá nhân thực hiện
Thời gian
1 Xây dựng kế hoạch BDTX của Sở, báo cáo Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh. Sở GD&ĐT Trước 30/8/2017
2 Hướng dẫn nhiệm vụ BDTX đến giáo viên các trường MN, PT và trung tâm GDGDNN-GDTX. Hiệu trưởng các trường, giám đốc các TT GDTX Trước 30/9/2017
 
3
- Giáo viên lựa chọn các mô đun của Nội dung 3, xây dựng kế hoạch; báo cáo tổ bộ môn, trình lãnh đạo trường/trung tâm phê duyệt. (Phụ lục 1).
- Cập nhật thông tin giáo viên vào phần mềm (http://esqm.nghean.edu.vn).  Nhập các đối tượng được miễn BDTX 2016-2017. 
- Các phòng GD&ĐT thực hiện chức năng điều chuyển giáo viên các trường MN, TH, THCS.
Hiệu trưởng, Giám đốc TT và Giáo viên
 
 
Trước 30/9/2017
 
 
4
- Phê duyệt kế hoạch BDTX của GV; xây dựng kế hoạch BDTX của trường/trung tâm; báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp; Hiệu trưởng các trường, giám đốc các TT GDTX  
Trước 30/9/2017
 
 
5
- Tổ chức thực hiện kế hoạch BDTX và đánh giá kết quả BDTX năm học 2017-2018 (Phụ lục 2).
 
Sở GD&ĐT, các phòng GD-ĐT, các trường, trung tâm GDTX và giáo viên Từ tháng 9/2017 đến tháng 5/2018
6 - Cập nhật kết quả xếp loại BDTX năm học 2017-2018 vào Phần mềm QLCL (Nội dung 1:  hoàn thành đánh giá trước 12/2017, Nội dung 2 và 3:  hoàn thành đánh giá trước 30/4/2018) Hiệu trưởng các trường, giám đốc các TT GDTX Trước 30/4/2018
7 Duyệt và cấp Giấy chứng nhận cho giáo viên. (theo mẫu phôi do Sở cấp) - Sở GD&ĐT;
- Phòng GD-ĐT
Trước 30/5/2018
 
8
Báo cáo kết quả BDTX năm học 2017-2018
của trường, trung tâm và của huyện/TP.
(Phụ lục 3)
- Hiệu trưởng các trường, giám đốc các TT GDTX;
- Phòng GD-ĐT
Trước 30/5/2018
 
9
Tổng kết công tác BDTX của các huyện/TP và của tỉnh. - Phòng GD-ĐT;
 
- Sở GD&ĐT
- Đầu tháng 30/6/2018
- Cuối tháng 30/7/2018
 

 

Phụ lục 3
.........................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:  ……../BC- ………. …..…….., ngày      tháng     năm 2018
V/v thực hiện Kế hoạch BDTX
 năm học 2017-2018
 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An
     (qua Phòng Giáo dục CN- Giáo dục Thường xuyên)
 
Phòng GDĐT/ Trường THPT/ TTGDTX ………………. báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch BDTX năm học 2017-2018 như sau:
1. Về xây dựng kế hoạch BDTX và chỉ đạo thực hiện
a. Các văn bản chỉ đạo của đơn vị về BDTX (trích yếu văn bản/số/ngày ban hành)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b. Các giải pháp thực hiện và kết quả:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………    c. Các hạn chế và nguyên nhân:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2.  Về kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại BDTX
a. Đánh giá việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên
………………………………………………………………………………………            ………………………………………………………………………………………
b. Đánh giá việc tổ chức xếp loại của các tổ/nhóm chuyên môn theo các nội dung
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………    c. Đánh giá hồ sơ BDTX (kế hoạch cá nhân, cập nhật kết quả vào phần mềm; các loại hồ sơ minh chứng)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
d.   Bảng tổng hợp kết quả xếp loại BDTX (theo mẫu xuất ra từ Phần mềm quản lí)
3. Các đề xuất, kiến nghị với Bộ và Sở Giáo dục & Đào tạo:
a. Các chuyên đề, nội dung cần được tiếp tục bồi dưỡng
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
b. Phương thức bồi dưỡng, hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
c. Các ý kiến khác:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT
 
 THỦ TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây