KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận 10-KL/TW ...

Thứ bảy - 21/04/2018 20:19
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
  TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
 
Số: 17/KH-THPT.LHP
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
             Nghệ An,  ngày 20 tháng 4 năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về
“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” tại trường THPT Lê Hồng Phong

 
 
 
Triển khai Kết luận số 10-KL/TW ngày ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (Kết luận 10-KL/TW), Kế hoạch số 1266/KH-SGD&ĐT ngày 19/6/2018 của của Sở GD&ĐT về việc thực hiện Kết luận 10-KL/TW (Kế hoạch số 1266/KH-SGD&ĐT), trường THPT Lê Hồng Phong ban hành kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận 10-KL/TW, Kế hoạch số 1266/KH-SGD&ĐT.
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của nhà trường đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP). Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu về công tác đấu tranh PCTN, lãng phí. Ngăn chặn, tình trạng tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
- Tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về công tác PCTN, lãng phí. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trách nhiệm, tận tụy, liêm chính, tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh, góp phần thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh.
2. Yêu cầu
- Công tác PCTN, lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của nhà trường, người đứng đầu và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp phụ trách, chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về công tác PCTN, lãng phí.
- Người đứng đầu CSGD tổ chức triển khai nghiêm túc các nội dung Kết luận 10/KL-TW. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí đã đề ra trong Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X); Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Cụ thể hóa kế hoạch thực hiện Kết luận 10/KL-TW phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X), Kết luận 10/KL-TW, Kế hoạch số 1266/KH-SGD&ĐT gắn công tác PCTN, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
- Thường xuyên xây dựng và rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định của nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCTN, lãng phí.
- Kết hợp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, lãng phí
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí. Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh tham gia phát hiện, phản ánh, tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, gắn với biểu dương khen thưởng kịp thời những điển hình tốt trong công tác PCTN, lãng phí trong trường.
- Người đứng đầu đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc quán triệt, học tập, phổ biến Kết luận số 10-KL/TW, Kế hoạch số 1266/KH-SGD&ĐT và tổ chức thực hiện tại trường.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trong quý II năm 2018.   
- Bổ sung tài liệu, tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại trường theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.
- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, lãng phí gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nhà trường về công tác PCTN, tạo sự thống nhất, tự giác và quyết tâm cao trong hành động.
2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí
- Người đứng đầu phải gương mẫu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác PCTN, lãng phí. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí. Chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Người đứng đầu chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, quán triệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác PCTN; chỉ đạo triển khai thực hiện Luật PCTN; cung cấp các văn bản có liên quan để làm tài liệu học tập cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chú trọng kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Có trách nhiệm bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, đấu tranh với các hành vi tham nhũng. Khen thưởng người có công chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong trường học và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.
 3. Tăng cường công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác PCTN, lãng phí
- Người đứng đầu nhà trường tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện tham nhũng, lãng phí. Có cơ chế kiểm tra, giám sát, tạm đình chỉ công tác của cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý để kiểm điểm, xác minh, kết luận khi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí.
- Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu quy hoạch, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật...
- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong nhà trường, thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo theo Công vắn số 889/HD-SGD&ĐT ngày 22/5/2012. Xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên vi phạm, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật đảng với kỷ luật nhà nước.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.
4. Kiến nghị hoàn thiện thể chế, tập trung vào một số lĩnh vực như công tác tuyển sinh, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, mua sắm tài sản đồ dùng thiết bị dạy học
- Triển khai đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công tác hàng năm của nhà trường, các tổ chức, đoàn thể, của người đứng đầu nhà trường, các tổ chức, đoàn thể và mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
- Triển khai thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực mua sắm, đầu tư công để thực hiện có hiệu quả, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí.
- Xây dựng các định mức, tiêu chuẩn về chi tiêu tài chính và sử dụng tài sản công trong quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường để cụ thể hóa thành chỉ tiêu phấn đấu, đồng thời gắn với cơ chế khen thưởng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
5. Thực hiện nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản; các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ
- Thực hiện nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ.
- Tiếp tục triển khai thực hiện quy định về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện công vụ, thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của nhà trường về các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.
- Tăng cường cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán, hạn chế giao dịch bằng tiền mặt nhằm giảm thiểu cơ hội phát sinh tiêu cực, tham nhũng.
- Thực hiện nghiêm túc Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GDĐT về quy chế công khai, nhất là việc công khai trong đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị, sử dụng kinh phí, phương tiện, văn phòng phẩm; chế độ học tập, hội nghị, hội thảo; công tác tuyển sinh...
6. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học
- Triển khai kịp thời, chất lượng các cuộc kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch và thanh tra đột xuất khi phát hiện vi phạm, chú trọng đến những nội dung dễ gây bức xúc, được xã hội quan tâm (công tác thu, chi tài chính; dạy thêm, học thêm; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở...); nâng cao chất lượng kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
- Chú trọng thực hiện công tác xử lý sau kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng, có biện pháp kiên quyết để xử lý các sai phạm phát hiện qua kiểm tra, tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực thi hành.
Công bố công khai kết luận kiểm tra và kết quả kiểm tra có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, giáo viên, nhân viên; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết; xử lý nghiêm khắc cán bộ, giáo viên, nhân viên có hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực và sai phạm về chuyên môn.
7. Tiếp tục nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Nhà trường và các đoàn thể ở nhà trường có trách nhiệm xem xét, giải quyết, làm rõ và trả lời kịp thời khi nhận được yêu cầu, đề nghị của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm khi có thông tin về tham nhũng, liên quan đến trách nhiệm, lĩnh vực quản lý của mình.
Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng; phát huy vai trò của các đoàn thể trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, các tổ chức Đoàn thanh niên CSHCM, BCH Công đoàn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, lãng phí. Nhà trường yêu cầu Tổ chuyên môn, đề nghị các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức quán triệt, học tập, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 10-KL/TW của trường.
2. Giao các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thuộc diện phải kê khai tài sản nghiêm túc thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ
3. Giao nhóm chuyên môn thuộc bộ môn Giáo dục công dân tiếp tục đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo tinh thần Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.
4. Giao cho Kế toán nhà trường tham mưu thực hiện mua sắm, quản lý tài chính, tài sản trong nhà trường theo quy định.
5.  Giao Ban kiểm tra nội bộ trường học tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi tham nhũng; tham mưu giúp Hiệu trưởng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này./.
 
Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 
- Sở GD&ĐT;
- Chi bộ;                                                                                                         (Đã ký)
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
- BCH Công đoàn, Đoàn trường;
- Các Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng;
- L­ưu: VT.                                                                                            Nguyễn Thị Bích Hạnh
 
                                                                                                                                             
                                                                                     
                  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây