KẾ HOẠCH Thực hiện cải cách hành chính năm 2018

Thứ năm - 03/05/2018 10:08
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
   TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
 
            Số: 26/KH-THPT.LHP
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

           Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện cải cách hành chính năm 2018
 
 
 
 

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-SGDĐT ngày 02/04/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2018, Trường THPT Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về giáo dục của nhà trường; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh; cha mẹ học sinh; cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB,GV,NV) nhà trường, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC);
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và cải cách hành chính.
2. Yêu cầu
- Việc triển khai thực hiện công tác CCHC phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo thời gian, chất lượng, nội dung nhiệm vụ được phân công; đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các bộ phận chức năng, CB,GV,NV, các tập thể lớp trong nhà trường. Nâng cao chỉ số CCHC của nhà trường.
- Tiếp nhận, xử lí các yêu cầu về hành chính của cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền.
- Nâng cao chất lượng giáo dục; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để nâng cao công tác CCHC tại các tổ, bộ phận chức năng trong nhà trường;
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Ban hành kế hoạch CCHC kịp thời; thực hiện đầy đủ các báo cáo CCHC theo quy định.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn cho Văn phòng, các tổ trưởng chuyên môn và lãnh đạo các đoàn thể, CB,GV,NV để hiểu đúng, hiểu đủ CCHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC trong toàn trường.
- Tăng cường kiểm tra nội bộ công tác CCHC đối với Văn phòng nhà trường, các tổ chuyên môn, các bộ phận chức năng và CB,GV,NV; đưa nội dung kiểm tra CCHC vào kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường.
2. Cải cách thể chế
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định của ngành, nội quy của cơ quan đơn vị cho CB,GV,NV, học sinh và cha mẹ học sinh.
- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng văn bản chỉ đạo, điều hành, kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Chú trọng ban hành các văn bản cụ thể hóa cơ chế, chính sách của Đảng và nhà nước nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và chỉ đạo công tác chuyên môn.
- Xây dựng đầy đủ các kế hoạch, văn bản theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.
- Sắp xếp, quản lý, lưu trữ văn bản đi, đến khoa học đúng quy định.
3. Cải cách thủ tục hành chính
- Xây dựng và công khai quy trình, thời hiệu giải quyết các thủ tục hành chính. Phân công CB,GV,NV phụ trách, bố trí cơ sở vật chất phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà trường. Đảm bảo thời hiệu giải quyết thủ tục hành chính.
- Niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Phân công cán bộ và công khai số điện thoại của cán bộ chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính của các bộ phận chức năng trong nhà trường.
- Có giải pháp nâng cao chất lượng hội họp; giảm giấy tờ hành chính không cần thiết; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.
4. Cải cách tổ chức bộ máy nhà trường
- Xây dựng quy chế làm việc, trong đó phân công công tác rõ ràng cho các thành viên trong nhà trường. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ nhà trường, các tổ chuyên môn, các bộ phận chức năng trong nhà trường. Xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên theo từng năm học.
- Xây dựng nội quy, quy tắc ứng xử của học sinh.
- Xây dựng quy tắc ứng xử của CB,GV,NV, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở. Đảm bảo không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo theo quy định tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Hướng dẫn số 889/HD-SGD&ĐT ngày 22/5/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng tàng trữ, lưu hành văn hoá phẩm độc hại. Không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên uống rượu, bia trong giờ làm việc. Trang phục CB,GV,NV và học sinh gọn gàng, lịch sự; môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp, thân thiện. Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết.
- Quản lý tốt công tác dạy thêm, học thêm, đảm bảo không có cán bộ, giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
- Xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên đối với cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2017-2018, 2018 - 2019.
- Xây dựng và rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ tổ chuyên môn và các đoàn thể.
- Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII nhằm bảo đảm cơ cấu hợp lý và hiệu quả về đội ngũ trong nhà trường.
- Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá chuẩn nghề nghiệp CBQL, giáo viên theo quy định hiện hành, đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy trình, theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc, trong đó đề cao việc thực hiện tốt công tác CCHC, có tác dụng động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại hạn chế.
- Phân công chuyên môn và công tác kiêm nhiệm cho giáo viên, nhân viên hợp lý, đảm bảo công bằng, dân chủ, phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và hoạt động nhà trường. Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy đúng quy định.
- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan theo Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 3/12/2013 của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Sở GD&ĐT gắn với "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.
6. Cải cách tài chính công
- Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ theo năm học.
- Thực hiện công tác kiểm kê, quản lý tài sản công theo quy định.  Bảo quản, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả và đúng quy định hiện hành.
- Thực hiện quy định công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT.
- Thực hiện đúng quy định các khoản thu trong nhà trường.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong nhà trường.
- Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Hiện đại hóa nền hành chính
- Trên 90% cán bộ, giáo viên thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy.
- Thường xuyên cập nhật thông tin, thực hiện có hiệu quả trang thông tin điện tử của trường; gửi văn bản, điều hành qua hệ thống thư điện tử.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 
Nhiệm vụ chung           Nhiệm vụ cụ thể   Chủ trì     Phối hợp Thời gian thực hiện
Công tác
chỉ đạo
điều hành
1. Ban hành kế hoạch cải cách hành chính; thực hiện đầy đủ các báo cáo cải cách hành chính theo quy định. Lãnh đạo trường Công đoàn, Văn phòng Tháng 04/2018
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện KH tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 Lãnh đạo trường Các bộ phận trong nhà trường Tháng 04/2018
3. Cử cán bộ, viên chức tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính (nếu có) Lãnh đạo trường Nhân viên  văn phòng  Năm 2018
 
Cải cách thể chế
4. Triển khai, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của ngành Lãnh đạo trường Bộ phận văn phòng Trong năm 2018
5. Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên đến công chức, viên chức của ngành Lãnh đạo trường Công đoàn, các TTCM Trong năm 2018
Cải cách thủ tục hành chính 6. Triển khai kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2018 Lãnh đạo trường Công đoàn, Văn phòng Trong năm 2018
7. Công khai 100% thủ tục hành chính tại cơ quan trên Website Tổ quản trị website Văn phòng Trong năm 2018
8. Giải quyết đúng hẹn các hồ sơ thủ tục hành chính tại nhà trường Bộ phận Văn phòng Các bộ phận trong nhà trường Trong năm 2018
9. Tiếp nhận và xử lí các ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Lãnh đạo trường Công đoàn, Văn phòng Trong năm 2018
Cải cách tổ chức bộ máy 10. Sắp xếp, tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định Lãnh đạo trường Các bộ phận trong nhà trường Tháng 8,9 năm 2018
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 11. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2018-2019, cử cán bộ, viên chức tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Sở GD&ĐT tổ chức Lãnh đạo trường Cán bộ, giáo viên trong nhà trường Trong năm 2018
12. Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế năm 2018; bố trí sử dụng cán bộ, viên chức theo vị trí việc làm Lãnh đạo trường Cán bộ, giáo viên trong nhà trường Trong năm 2018
13. Tiếp tục triển khai đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP và Nghị định 88/2017/NĐ-CP Lãnh đạo trường Các tổ chuyên môn trong nhà trường Tháng 5 năm 2018
Cải cách tài chính công 14. Xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018-2019 của nhà trường Kế toán trường Cán bộ, viên chức trong nhà trường Tháng 09/2018
15. Xây dựng phương án tự chủ của đơn vị Kế toán trường Các bộ phận có liên quan trong nhà trường Trong năm 2018
Hiện đại hóa nền hành chính 16. Xây dựng và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 Lãnh đạo trường Các bộ phận có liên quan trong nhà trường Trong năm 2018
17. Nâng cao chất lượng Website của trường Tổ quản trị website Các bộ phận có liên quan trong nhà trường Trong năm 2018
 
III. GIẢI PHÁP
- Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với thi đua khen thưởng và đánh giá phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức hành năm trong đơn vị;
- Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của CB,GV,NV, nhất là Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn, Văn phòng và CB,GV,NV trực tiếp giải quyết TTHC.
- Tăng cường kiểm tra nội bộ công tác CCHC; đưa nội dung kiểm tra CCHC vào các kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường.
- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính;
- Bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC của đơn vị.
- Tổ chức tuyên truyền cho CB,GV, NV, học sinh và cha mẹ học sinh hiểu đúng, hiểu đủ về cải cách hành chính.
- Xây dựng kế hoạch và phân công trách nhiệm cho CB,GV,NV thực hiện cải cách hành chính trong nhà trường.
- Chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện kế hoạch cải cách hành chính.
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo kiểm tra hoặc trực tiếp kiểm tra công tác cải cách hành chính trong nhà trường.
- Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất với Sở GD&ĐT và cấp trên về công tác cải cách hành chính trong nhà trường.
- Đánh giá các tổ, các bộ phận chức năng, CB-GV-NV về công tác cải cách hành chính.
2. Các Tổ chuyên môn và Văn phòng
- Thường xuyên tham mưu đề xuất với Ban giám hiệu nhà trường thực hành cải cách hành chính, tham mưu quy trình giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực chuyên môn được phân công.
- Có trách nhiệm thực hiện CCHC trong lĩnh vực chuyên môn được phân công, nhất là trong việc thực hiện các TTHC, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ban giám hiệu đảm bảo có chất lượng, kịp thời.
3. BCH Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân
Phối hợp nhà trường tập huấn, tuyên truyền, thực hiện và kiểm tra công tác CCHC trong nhà trường theo đúng chức năng nhiệm vụ.
Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của trường THPT Lê Hồng Phong, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung cần báo ngay với Ban giám hiệu để xem xét điều chỉnh kịp thời.
 
Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT ( báo cáo);
- Chi bộ (báo cáo);
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (chỉ đạo);                                                     (Đã ký)
- Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường (Phối hợp);                   
- Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng (thực hiện);             
- Thành viên Tổ CCTTHC(thực hiện);                                              Nguyễn Thị Bích Hạnh             
- Lưu: VT.
  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây