KẾ HOẠCH Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2018

Thứ tư - 25/04/2018 20:47
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
  TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
 
             Số: 21/KH-THPT.LHP
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
           Hưng Nguyên, ngày 24 tháng 4 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2018
 
 
 
 
Thực hiện Công văn 209/KH-SGD&ĐT ngày 26/01/2018 của Sở GD&ĐT Nghệ An về Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo Nghệ An năm 2018; căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị, trường THPT Lê Hồng Phong xây dựng Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo của trường năm 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ người học, học sinh về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
- Cung cấp thông tin về các hoạt động, các kết quả nổi bật về giáo dục và đào tạo của trường nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, chia sẻ của xã hội, của các cấp, các ngành, của địa phương đối với các hoạt động của nhà trường;
- Tôn vinh, cổ vũ, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn trường, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
- Nội dung truyền thông phải bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục và Đào tạo; chủ động, hiệu quả, thường xuyên, kịp thời, phát huy được tính tích cực của dư luận xã hội; tạo sự đồng thuận cao của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh.
- Đảm bảo đúng quy định hiện hành về thông tin truyền thông; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Nhận diện, dự báo kịp thời, chính xác các vấn đề nhạy cảm để chủ động có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định và tạo sự đồng thuận cao.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ trọng tâm công tác truyền thông năm 2018
a) Tuyền thông về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
b) Tập trung tuyên truyền về định hướng, các hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, đặc biệt là thực hiện chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới.
c) Truyền thông về đổi mới công tác thi, kiểm tra đánh giá
Tích cực tuyên truyền về đổi mới thi THPT quốc gia, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, các kỳ thi khác như cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học, thi tìm hiểu pháp luật…
d) Tuyên truyền về các chế độ chính sách mới
Tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó tập trung tuyên truyền về các chủ trương sắp xếp tổ chức lại bộ máy tinh gọn, về tinh giảm biên chế trong ngành giáo dục.
2. Truyền thông về các nhiệm vụ chung của ngành, cấp học, nhà trường
a) Tăng cường công tác tuyền thông về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh… Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành cho phụ huynh, học sinh; nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc và với học sinh; thực hiện nghiêm túc kỷ luật kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 3/12/2013 của Tỉnh ủy và chỉ đạo của Sở GD&ĐT, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.
Tổ chức học tập và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo, Hướng dẫn số 889/HD-SGD&ĐT ngày 22/5/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An.
Định kỳ tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị, phân biệt đúng sai, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Đưa nhiệm vụ này thành một nội dung bắt buộc trong các cuộc họp, sinh hoạt hàng tháng tại nhà trường.
b) Truyền thông về quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia; công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.
c) Tuyên truyền kết quả năm học 2017-2018 và công tác chuẩn bị cho năm học 2018-2019, về nhiệm vụ năm học mới.
d) Truyền thông về công tác quản lý, công khai thu - chi tài chính, chế độ chính sách, công tác XHH giáo dục, huy động các nguồn lực để tăng cường CSVC trường lớp học và quản lý, giáo dục học sinh.
e) Truyền thông về công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
g) Truyền thông về công tác dạy học ngoại ngữ theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020; dạy học tin học trong nhà trường. Tích cực truyền thông để ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và đổi mới phương pháp dạy học.
h) Truyền thông chấn chỉnh sử dụng mạng Internet và mạng xã hội trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện về đảm bảo an toàn cho hệ thống thư điện tử công vụ và hệ thống thông tin dùng chung. Tổ chức các chuyên đề tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, phổ biến và tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng dịch vụ Internet, mạng xã hội, đồng thời cảnh giác trước những âm mưu lợi dụng mạng xã hội của các  thế lực thù địch, bất mãn, phản động, chống đối để kích động, lôi kéo cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia thực hiện các ý đồ chống phá Đảng và Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hình ảnh của ngành giáo dục và đào tạo.
Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khai thác sử dụng mạng xã hội để phục vụ việc giảng dạy, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực; viết bài, chia sẻ, đưa thông tin lên mạng đảm bảo thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hóa của dân tộc. Nghiêm cấm cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh lợi dụng Internet, mạng xã hội truyền bá, đăng tải, tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, nói xấu, bội nhọ lãnh tụ; đăng tải, chia sẻ những hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục, các chuẩn mực đạo đức xã hội, xâm phạm đời tư, danh dự, nhân phẩm người khác... Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước; triển khai các biện pháp cảnh báo, giám sát cán bộ, giáo viên, học sinh để tránh các tác động tiêu cực.
i) Truyền thông về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước
Tổ chức quán triệt và kiểm tra việc thực hiện thường xuyên, nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chị thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ trướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chị thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, trẻ em và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT về đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho học sinh.
Tăng cường truyền thông và thực hiện nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng và tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương để tăng cường các giải pháp trong quản lý, giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em. Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; ngăn chặn, phòng ngừa và và khắc phục các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần cho nhà giáo và học sinh trong nhà trường.
Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, tổ chức tuyên truyền, định hướng, quản lý, giám sát, hướng dẫn học sinh trong việc tổ chức các buổi liên hoan chia tay cuối năm học ngắn gọn, tiết kiệm, an toàn, lành mạnh, có ý nghĩa; yêu cầu không sử dụng rượu, bia khi tổ chức liên hoan, không tổ chức đi dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm, ngoại huyện (như rừng, núi, thác, ghềnh, biển...) để đề phòng tai nạn, thương tích, đuối nước có thể xẩy ra. Cùng với việc bàn giao học sinh về nghỉ hè, đặc biệt quan tâm thông báo những đối tượng học sinh chậm tiến với công an các xã, công an huyện Hưng Nguyên để theo dõi, quản lý, giáo dục và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật có thể xẩy ra nơi cư trú trong dịp nghỉ hè.
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cảnh giác, ngăn chặn kịp thời, không để đối tượng xấu lôi kéo, xúi dục học sinh tham gia tuần hành, tụ tập kích động biểu tình trái pháp luật và các hành vi vi phạm pháp luật…
Tuyên truyền nâng cao ý thức học sinh khi tham gia giao thông; nghiêm túc chấp hành đúng quy định về đội mũ bảo hiểm khi điều khiển và ngồi sau xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện, thực hiện đúng quy tắc khi tham gia giao thông đường bộ, không uống rượu, bia trước khi điều khiển mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện. Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp học sinh vi phạm Luật giao thông trong thời gian nghỉ hè bị các cơ quan công an xử phạt thông báo về nhà trường, đồng thời thông báo cho các cơ quan về quyết định xử lý của nhà trường vào đầu năm học mới.
k) Truyền thông về công tác thanh tra, kiểm tra; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục; công tác phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo trong nhà trường.
l) Tuyên truyền về Hội khỏe phù Đổng, Hội thi ”Hát dân ca trong trường học”, về các kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi và đổi mới thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thi THPT quốc gia.
m) Truyền thông về phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; công tác dân chủ cơ sở; phong trào cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động vì cộng đồng như “Ngày chủ nhật xanh”, “Hiến máu tình nguyện”, “Tiết kiệm năng lượng”…
3. Truyền thông về các tấm gương tiêu biểu, điển hình, việc làm, mô hình tốt
- Thường xuyên quan tâm, kịp thời phát hiện, tổ chức nhiều hình thức truyền thông để giới thiệu, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến; những giải pháp đột phá, sáng tạo, cách làm linh hoạt, có hiệu quả của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường để động viên, lan tỏa, nhân rộng.
- Phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền các các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến; những giải pháp đột phá, sáng tạo, cách làm linh hoạt, có hiệu quả của các tổ chức, cá nhân trong ngành giáo dục và đào tạo, có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của ngành để học tập.
4. Xử lý thông tin, sự vụ do báo chí phản ánh
- Chủ động thông tin, công khai đầy đủ các nội dung mà cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và dư luận quan tâm như: Công tác dạy thêm, học thêm; công tác xã hội hóa và các khoản thu trong nhà trường; việc thực hiện chế độ chính sách nhà giáo… nhanh chóng xử lý và định hướng dư luận khi xảy ra các vụ việc tại trường.
- Chủ động nắm bắt thông tin mà giáo viên, học sinh, phụ huynh và báo, đài phản ánh; phân công xử lý thông tin về các sự vụ; nhanh chóng nhận diện, dự báo các vấn đề nhạy cảm để chủ động, kịp thời xử lý; phát huy tính tích cực của phản biện xã hội để có phương án xử lý đúng đắn và tạo sự đồng thuận cao.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hiệu trưởng nhà trường là người phát ngôn chính thức của trường Trường THPT Lê Hông Phong để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đối với các nội dung liên quan đến hoạt động của nhà trường. Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng có thể ủy quyền cho Phó Hiệu trưởng hoặc các cá nhân trong nhà trường phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách. Người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời báo chí trước Hiệu trưởng và trước pháp luật.
2. Tổ chức thực hiện các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú: Đăng tải các văn bản trên Website; gửi qua địa chỉ Email của các cán bộ, giáo viên, nhân viên; niêm yết công khai; phổ biến, lồng ghép nội dung trong sinh hoạt chào cờ đầu tuần, các cuộc họp; truyền thông qua tổ chức các chuyên đề, các câu lạc bộ...
Công khai Thời khóa biểu; Lịch công tác tháng, Lịch công tác tuần; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp; các văn bản chỉ đạo, điều hành của trường lên Website của trường.
3. Nâng cao chất lượng trang Website của trường. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn, các tổ chuyên môn mỗi tháng có ít nhất 01 bài viết đăng tải trên Website của trường. Bài viết được gửi vào địa chỉ Email của trường (c3lehongphong@nghean.edu.vn). Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm về nội dung trang Website của trường, duyệt các bài viết trước khi đăng. Bí thư đoàn trường chịu trách nhiệm đăng tải và tổng hợp hàng tháng việc thực hiện viết bài của các tổ chức, cá nhân theo quy định; lập dự toán kinh phí phục vụ công tác truyền thông; lưu trữ hồ sơ về công tác truyền thông phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra.
4. Đối với Đoàn trường: Phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cho đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức như: Mỗi tuần ít nhất có 01 - 02 chương trình phát thanh trước sinh hoạt 15p để tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cho đoàn viên thanh niên; nêu gương các điển hình đoàn viên thanh niên tiên tiến...; mỗi buổi chào cờ có 01 - 02 tiết mục để tuyên truyền (Kể chuyện về Bác Hồ; hùng biện về các chủ đề; hát múa ca ngợi trường, quê hương, đất nước; tiểu phẩm...). Truyền thông về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước. Mỗi năm, phối hợp với các tổ chuyên môn có ít nhất có 3 số báo viết Bảng tin chung của trường.
5. Đối với Công đoàn: Phối hợp tham mưu xây dựng và tuyên truyền, tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường; quy chế làm việc; thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính theo quy định tại Chỉ thị 17/CT-TU; tuyên truyền về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo, Hướng dẫn số 889/HD-SGD&ĐT ngày 22/5/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An.
6. Mỗi tổ chức, đoàn thể, tổ chuyên môn, tổ văn phòng cử một người kiêm nhiệm phụ trách công tác truyền thông. Người đứng đầu các tổ chức có trách nhiệm thực hiện công tác truyền thông các nội dung trong Kế hoạch trên đến các thành viên để triển khai thực hiện. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có trách nhiệm truyền thông các nội dung trên đến phụ huynh, học sinh đối với các lớp chủ nhiệm, giảng dạy.
7. Văn phòng tham mưu cho Hiệu trưởng công tác truyền thông về quản lý, công khai thu - chi tài chính, chế độ chính sách, công tác XHH giáo dục, huy động các nguồn lực để tăng cường CSVC trường lớp học. Phối hợp với Đoàn trường tham mưu lập kinh phí phục vụ cho công tác truyền thông trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo của trường THPT Lê Hồng Phong năm 2018, yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (báo cáo);
- Chi bộ (báo cáo);
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);
- BCH Công đoàn, BCH Đoàn trường (P/h thực hiện);
- Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng (thực hiện);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (thực hiện);
- Website nhà trường;
- Lưu: VT.
                         HIỆU TRƯỞNG
                                      
                                (đã ký)
 
 
                      Nguyễn Thị Bích Hạnh
 
 
 
 
 
.
 

Nguồn tin: thptlehongphong-nghean.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây