KẾ HOẠCH Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh giai đoạn 2018-2020

Thứ ba - 15/05/2018 21:42
Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2018- 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh giai đoạn 2018-2020 như sau:
UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 
 

Số: 859 /KH-SGD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
                                           Nghệ An, ngày 09 tháng 5 năm 2018
     
       
KẾ HOẠCH
Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm
đối với học sinh giai đoạn 2018-2020
 
 
 
 
        Thực hiện Kế hoạch số 292/KH-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2018- 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh giai đoạn 2018-2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và giải pháp của ngành giáo dục được giao tại Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ. 
2. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông đối với học sinh. Góp phần hạn chế tối đa vi phạm an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.
II. YÊU CẤU
1. Triển khai nghiêm túc Kế hoạch tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em giai đoạn 2018-2020, được tuyên truyền rộng rãi đến học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, đặc biệt là các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật quy định về đội mũ bảo hiểm trong học sinh.
3. 100% học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện khi tham gia giao thông; các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo duy trì nền nếp đội mũ bảo hiểm trong học sinh một cách bền vững.
4. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hình thành ý thức, thói quen đội mũ bảo hiểm, cũng như ý thức tự giác chấp hành quy định định bắt buộc đội mũ bảo hiểm trong học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.
5. Đưa tiêu chí 100% học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô vào đánh giá xếp loại thi đua cho từng đơn vị trường học theo từng năm học.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC
1. Hình thức
- Áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu.
- Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền thông qua các buổi nói chuyện, tổ chức ngày hội, sự kiện, trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội; thông qua hệ thống phát thanh, hay trên Website của nhà trường...
- Thông qua các giờ dạy tích hợp trên lớp, qua các hoạt động ngoại khóa, các hội thi; đặc biệt chú trọng mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh.
2. Nội dung
2.1. Đối với các trường mầm non
- Tổ chức giáo dục về quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên phương tiện mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện khi tham gia giao thông để hình thành thoi quen cho trẻ em 5 tuổi trước khi vào lớp 1.
- Khuyến khích phụ huynh học sinh nên đội mũ bảo hiểm phù hợp và đảm bảo an toàn cho trẻ khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện.
2.2. Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở:
- Tuyên truyền, giáo dục học sinh thông qua các nội dung: Khi nào phải đội mũ bảo hiểm; cách nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn; vì sao phải đội mũ bảo hiểm; quy tắc hai ngón tay vàng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về ý nghĩa, mục đích của việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi điều khiển xe đạp điện tham gia giao thông thông qua các hoạt động ngoại khóa, sân khấu hóa, thông các các hoạt động Đội....
- Phổ biến và tổ chức ký cam kết với phụ huynh học sinh phải đội mũ bảo hiểm cho con khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện.
2.3. Đối với các trường trung học phổ thông:
- Phổ biến cho học sinh các nội dung: Khi nào phải đội mũ bảo hiểm; cách nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn; vì sao phải đội mũ bảo hiểm; quy tắc hai ngón tay vàng.
- Đẩy mạnh tuyên truyền bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông bằng nhiều hình thức như thông qua các buổi diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt Đoàn, Hội, đăng tin bài trên các chuyên trang thông tin của nhà trường, trên facebook... nhằm nâng cao ý thức, ý nghĩa của việc đội mũ bảo hiểm.
- Tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe để điều khiển tham gia giao thông và luôn đội mũ bảo hiểm cho con, em mình khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Chính trị tư tưởng và các phòng ban Sở GD&ĐT
- Chủ động phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quy định đội mũ bảo hiểm bắt buộc đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục.
- Đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc có hiệu quả quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, củng như việc phê bình khiển trách đối với các đơn vị không thực hiên nghiêm túc nội dung Kế hoạch trên, còn để nhiều học sinh vi phạm pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành, thi.
- Cử một đồng chí Lãnh đạo phòng và một đồng chí chuyên viên phụ trách lĩnh vực, trực tiếp phụ trách nội dung này.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn các trường tiểu học, THCS trên địa bàn triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quy định đội mũ bảo hiểm bắt buộc đối với học sinh.
- Phối hợp với Ban An toàn giao thông địa phương và các tổ chức đoàn thể tăng cường các hoạt động tuyền, giáo dục pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho học sinh.
- Quy định cụ thể việc xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông để kịp thời nhắc nhở, giáo dục học sinh.
- Đưa việc triển khai quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo từng năm học.
- Tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm khi có thông báo của các cơ quan chức năng.
3. Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên 
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh theo Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tuyên truyền và tổ chức cho phụ huynh, học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc chấp hành nghiêm đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.
- Giao cho giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh. Nhà trường chỉ đạo tổ chức Đoàn trường tham gia và nắm bắt tình hình thực hiện quy định về đội mũ bảo hiểm của học sinh;  
- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh vào các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.
- Cụ thể hóa quy định của sở giáo dục và đào tạo trong việc đội mũ bảo hiểm của học sinh, xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp vi phạm để kịp thời nhắc nhở, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng phối hợp thực hiện.
- Đưa việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua, của năm học đối với Tập thể lớp và giáo viên chủ nhiệm.
- Xử lý kỷ luật nghiêm, đưa tiêu chí đánh giá xét hạnh kiểm đối với học sinh vi phạm không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện khi tham gia giao thông khi có thông báo của các cơ quan chức năng.
Nhận được Kế hoạch này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai.
 
 Nơi nhận:
- Vụ GDCTHSSV, Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban ATGT tỉnh (để phối hợp);
- Tỉnh Đoàn (để phối hợp);
- Giám đốc các PGĐ Sở (để báo cáo);
- Các phòng GD&ĐT (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện);
- Các phòng ban trực thuộc Sở (để ph/h chỉ đạo);
- Lưu VT.ATGT 2018.
 
               KT.GIÁM ĐỐC
             PHÓ GIÁM ĐỐC
 
                          
                        
                    Đã ký
 
 
 
                 Thái Huy Vinh
 
 

Nguồn tin: thptlehongphong-nghean.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây