KẾ HOẠCH Thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

Thứ tư - 18/04/2018 20:05
UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 
 
 

Số: 664 /KH-SGD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
                                               Nghệ An, ngày 11 tháng  4  năm 2018
 
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

 
 
  

          Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 16/02/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2018 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
          1. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, hành động của tập thể, của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn ngành. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhà trường, vận động thực hiện các chủ trương, biện pháp công tác đảm bảo ANTT nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
          2. Nâng cao vai trò trách nhiệm, chủ động tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, đoàn thể xã hội trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong các nhà trường và xây dựng phong trào toàn dân BV ANTQ; tiếp tục củng cố, tăng cường thế trận an ninh nhân dân và Quốc phòng toàn dân.
          3. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phát động, đảm bảo ổn định quốc phòng – an ninh, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
          1. Tăng cường tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng để toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh tích cực thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định của Trung ương Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc chỉ đạo công tác đảm bảo ANTQ và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
          - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trường học và trật tự an toàn giao thông một cách thường xuyên, nhằm nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 28-NQ-TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BV ANTQ; Chỉ thị 46/CT-TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ANTT trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL-TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X); Nghị định 06/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT;
- Triển khai có hiệu quả  việc thực hiện Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh về việc “Về tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; Chỉ thị số 172/CT-UBND, ngày 25/10/2014 của UBND tỉnh “về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Tiếu tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 02/11/2012 của UBND tỉnh về quy định khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nhiệm, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Nghị quyết số 03-NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020...
          2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền tham gia giữ gìn ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng biên giới, miền núi, dân tộc; cùng đồng bào các tôn giáo và phong trào trong cơ quan, đơn vị,  trường học, phòng ngừa, cảnh giác với âm mưu, hoạt động “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh làm thất bại các chiêu bài lợi dụng “Dân chủ, nhân quyền, Tôn giáo, Dân tộc...” hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực phòng ngừa “Tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ”.
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và gia đình người học, đặc biệt là cơ quan công an trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng ngừa đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý, vận động và phát hiện những biểu hiện tiêu cực. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người học, cán bộ, giáo viên.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 15/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 03/6/2016 về “Tăng cường xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/2012/CTUB của UBND tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong các trường đại học, cao đăng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 86-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới”, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo; đấu tranh với các hành vi vi phạm như di dịch cư, truyền đạo trái phép; tái trồng cây thuốc phiện; buôn bán, tàng trử, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ...
3. Triển khai tuyên truyền, vận động tham gia thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, nhất là phòng chống tội phạm buôn bán trẻ em và phụ nữ; Nghị định 32/CP về ATGT và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ, về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, đốt pháo nổ và các văn bản của UBND tỉnh về công tác phòng chống tội phạm ma tuý, tệ nạn xã hội.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 06/2009/CT-TTg của Thủ trướng Chính phủ; Chỉ thị số 50/CT-UBND của UBND tỉnh nhằm phát huy có hiệu quả công tác đảm bảo tình hình ổn định chính trị đối với đồng bào dân tộc và đồng bào theo đạo Công giáo.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đất liền và biển, đảo.
4. Kết hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phòng trào do Đảng, Nhà nước, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội phát động. Tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ sở giáo dục.
- Phối hợp triển khai có hiệu quả Quyết định số 79/QĐ-UBND-NC của UBND tỉnh quy định xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT; Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 52/2007/CT-BGDĐT ngày 31/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục. Học tập, duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến có hiệu quả theo đặc tính của từng vùng, miền.
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hội cha mẹ học sinh, với chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng quản lý, giáo dục, phát hiện và ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hiện tượng cán bộ, giáo viên, học sinh có hành vi vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực học đường trong và ngoài nhà trường. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xử lý các sự việc liên quan đến an ninh trường học trong và ngoài nhà trường.
5. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng, giáo dục pháp luật và ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực trong trường học. Kiện toàn, củng cố Ban an ninh trong các trường học, phần công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, đoàn thể trong nhà trường trong việc đảm bảo trật tự an ninh trong các nhà trường nhằm nắm bắt, ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh ở các nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào các nội dung trên, các đơn vị xây dựng kế hoach tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018, định kỳ 6 tháng, 1 năm các đơn vị báo cáo sơ kết và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và gửi báo cáo về Sở (qua Văn phòng) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo của tỉnh, cụ thể thời gian báo cáo như sau:
+ Sơ kết: báo cáo trước ngày 15/5/2018.
+ Tổng kết: báo cáo trước ngày 20/12/2018
- Các đơn vị cụm trưởng có nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trong cụm triển khai thực hiện kế hoạch trên, Tổng hợp tình hình báo cáo tại hội nghị giao ban ANTH.
2. Các đơn vị trường học thành lập Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở đơn vị mình, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.
Phối hợp cơ quan Công an và các ban, ngành liên quan tại địa phương; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác an ninh trường học tại đơn vị mình trong năm 2018.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, gửi kết quả triển khai xây dựng kế hoạch về Sở trước ngày 20/4/2018.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ GDCT-HSSV, Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Phòng PV11, PV28, PA83, công an tỉnh (để b/c);
- GĐ, các PGĐ Sở GD&ĐT (để báo cáo);    
 - Các phòng, ban Sở GD&ĐT (để thực hiện);
- Các Phòng GD&ĐT huyện, thành, thị (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện);
- Lưu VT. ANTQ. 2018.
 
                   KT.GIÁM ĐỐC
                PHÓ GIÁM ĐỐC
 
                          
                         Đã ký
 
 
 
                   Thái Huy Vinh
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây